NarutoASCII

╔═╦╦══╦══╦╗╔╦══╦══╗╔╗
║║║║╔╗║╔╗║║║╠╗╔╣╔╗║║║
║║║║╚╝║╚╝╣║║║║║║║║║╚╝
║║║║╔╗║╔╗║╚╝║║║║╚╝║╔╗
╚╩═╩╝╚╩╝╚╩══╝╚╝╚══╝╚╝

Nine Tails

______$____________$$$_______$$$_____$$
_______$$$_____$____$$$$____$$$$____$$$
_$_______$$$___$$___$$$$___$$$$____$$$_
__$$$$___$$___$$$$_$$$$$___$$$$___$$___
___$$$$__$$$__$$$_$$$$$____$$$$__$$___$
$__$$$$_$$$$___$_$$$$$_____$$$$_$$$__$$
$$_$$$$$_$$____$$$$$$_____$$$$$_$$__$$$
$$$$_$$$$_$___$$$$$$_$___$$$$$_$___$$$_
$$$$$$_$$$_$__$$$$$$_$$_$$$$$_$___$$$$_
__$$$$$$_$_$$$_$$$$$$$_$$$$$____$$$$$__
$$$_$$$$$$_$$$$_$$$$$$_$$$$___$$$$$___
_$$$$_$$$$$$_$$__$$$$$_$$$__$$$$$______
_____$$$_$$$$$_$__$$$$_$__$$$$________
__________$_$$$$__$$$$__$$$$__________
_______________$$_$$$_$$$_____________
_________________$$$$$$_______________
_______________$$$$$$$$$$_____________
______________$$$$$$$$$$$$____________
_____________$$$$$$$$$$$$$____________
____________$$$$$$$$$$$$$$$___________
___________$$$$$$$$$$$_$$$$___________
__________$$$$$$$$$$$_$$$$$___________
___$______$$$$$_$_$$$_$$$$$$__________
___$$____$$$$_$$_$$$__$$$$_$__________
____$$__$$$$_$$_$$$$______$$$_________
_____$$_$$$$_$$_$$$$_______$$$________
_____$$$_$$_$$$_$$$$$______$$$$_______
______$$$__$$$_$__$$$$________________
______$$$$$$$$_____$$$________________
______$O$O$$$______$$$_______________
_____$_$$$$$$_______$$$_______________
__$$$_$@$$_______$$$$________________

Naruto

____________§_§§_______§__§_____§§____§________________
____________§___§§§____§___§__§§_____§_________________
____________§_____§§§_§____§_§§______§______§§_________
_____________§_______§§_____§________§__§§§§_§_________
_____________§_______________________§§§_____§_________
_____________§______________________________§__________
___§§§§§§_____§_____________________________§__________
____§______§§§_____________________________§___________
____§§_____________________________________§§§_________
_____§________________________________________§§§§_____
______§________________________________________ _§§_____
_______§_______________________________________§_______
_______§§____________________§_______________§§________
_______§_____________§§§§§§§§§_______________§_________
______§_____________§§§§§§§§§§§_______§_______§§_______
____§§____________§§§§§§§§§§§§§§________________§§_____
___§_____________§§§§§§____§§§§§§___§___§_________§§___
__§_____________§§§§§______§§§§§§____§__§§__________§__
§§_____________§§§§__§______§§§§§§§__§§__§________§§___
§_____________§§§§__§§______§§§§§§§__§§§_§§___§§§§_____
______________§§§__§_§§_____§§§§§§§§__§§§_§§__§________
_____________§§§___§§§_____§§§§§§§§§§_§§§§§§§__§_______
_____________§§____§§§____§§§§§§§§§_§§§§§§§§§___§______
§§§__________§_____§§§§_§§§§§§________§__§§§§§___§_____
___§§_______§§§____§§_§§§§§§§_____________§§§§§__§§____
____§_______§§§§___§_§§§§§__§________§____§§§§§§§§§§§§§
___§___§____§§§§§__§§§§§§__§______§§§________§__§§§§§§§
___§___§____§§§§§§§§§§§___§_____§§_________§_§§_§§§§§§§
__§____§____§§§§§§§§§§_________§§______§§§§§_§§__§§§§§§
_§_____§____§§§§§§§§§__________§______§_____§§§__§__§§§
_§____§§____§§§§§§§§§_______________________§§§__§_____
§______§____§§§§§§§§§§§§§____________________§§§_§_____
___§§§§_____§§§§§§_______§______________§§_§§§_§§______
______§__§__§§§§§§_§§§§§_____________________§§_§§_____
______§_§§__§§§§§_§§_§§_§_____________________§§_§§____
______§_§_§_§§§§§_§_§§§§§_________________§§§____§§____
______§_§_§_§§§§§_§_§§§§_____________________§____§____
______§§§_§§§§§§§_§§§§§§_______§_____§§§________§__§___
______§§§__§_§§§§__§§§§______§_____§§_________§§§_§§§__
______§_§___§_§_§___________§_____§___§§§_____§§__§§§§§
________§__§§____§______________§§__§§__§_____§§§_§§§§§
__________§____§_§§____________§§__§___§______§_§§_§§§§
_________§§_____§_§_§_________§§_§§__§§_______§__§§§_§§
_________§_______§_§__________§_§___§________§§__§§§___
_________________§§§_________§_§__§§_________§§__§§§§__
_________________§_§§_§_____§_§_§§___________§§_§§§§§__
__________________§§§§§_____§§§§_____§______§§§§§§§§§__
___________________§§§____________§§§______§§§§§§§§§§§_
____________________§§§__§________________§§§§§§§§§§§§§
_____________________§§§_§_______________§§§§§§§§§§§§§§
______________________§_§§______________§§§§§§§§§§§§§§§
________________________§§§____________§§§§§§§§§§§§§§§§
__________________________§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§__§§§§§§§

Mangekyo Sharingan

``````````````````$$$$$
`````````````$$$$$$´´´´$$$$$$
``````````$$$´´´´´´´´´´´´´´´´$$$
````````$`$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$
```````$´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$
`````$´´$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$
````$´´$$$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´$$
```$´´´$$$$$$$´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´´´$$
``$´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´´$$
`$´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´´$
`$´´´´´´$$$$$$$$$$$´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´$$
$´´´´´´´´´$$$$$$´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´´$
`$´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´$
`$´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´´$
`$´´´´´´´´´´´$$$$$$´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´$$
``$´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´$
``$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$
```$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$
````$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´$
`````$´´´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´´´´´$
``````$$´´´´´´´´´$$$$$$´´´´´´´´´´´$$
````````$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´$$
``````````$$$´$$$$´´´´´´´´´´´$$$
`````````````$$$$$´´´´´´$$$$$
``````````````````$$$$$$

Sasuke

``````¶0````1¶1_```````````````````````````````````````
```````¶¶¶0_`_¶¶¶0011100¶¶¶¶¶¶¶001_````````````````````
````````¶¶¶¶¶00¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0_````````````````
`````1_``¶¶00¶0000000000000000000000¶¶¶¶0_`````````````
`````_¶¶_`0¶000000000000000000000000000¶¶¶¶¶1``````````
```````¶¶¶00¶00000000000000000000000000000¶¶¶_`````````
````````_¶¶00000000000000000000¶¶00000000000¶¶`````````
`````_0011¶¶¶¶¶000000000000¶¶00¶¶0¶¶00000000¶¶_````````
```````_¶¶¶¶¶¶¶00000000000¶¶¶¶0¶¶¶¶¶00000000¶¶1````````
``````````1¶¶¶¶¶000000¶¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0000000¶¶¶````````
```````````¶¶¶0¶000¶00¶0¶¶`_____`__1¶0¶¶00¶00¶¶````````
```````````¶¶¶¶¶00¶00¶10¶0``_1111_`_¶¶0000¶0¶¶¶````````
``````````1¶¶¶¶¶00¶0¶¶_¶¶1`_¶_1_0_`1¶¶_0¶0¶¶0¶¶````````
````````1¶¶¶¶¶¶¶0¶¶0¶0_0¶``100111``_¶1_0¶0¶¶_1¶````````
```````1¶¶¶¶00¶¶¶¶¶¶¶010¶``1111111_0¶11¶¶¶¶¶_10````````
```````0¶¶¶¶__10¶¶¶¶¶100¶¶¶0111110¶¶¶1__¶¶¶¶`__````````
```````¶¶¶¶0`__0¶¶0¶¶_¶¶¶_11````_0¶¶0`_1¶¶¶¶```````````
```````¶¶¶00`__0¶¶_00`_0_``````````1_``¶0¶¶_```````````
``````1¶1``¶¶``1¶¶_11``````````````````¶`¶¶````````````
``````1_``¶0_¶1`0¶_`_``````````_``````1_`¶1````````````
``````````_`1¶00¶¶_````_````__`1`````__`_¶`````````````
````````````¶1`0¶¶_`````````_11_`````_``_``````````````
`````````¶¶¶¶000¶¶_1```````_____```_1``````````````````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0_``````_````_1111__``````````````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶01_`````_11____1111_```````````
`````````¶¶0¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1101_______11¶_```````````
``````_¶¶¶0000000¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶0¶¶¶1````````````
`````0¶¶0000000¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````````````
````0¶0000000¶¶0_````_011_10¶110¶01_1¶¶¶0````_100¶001_`
```1¶0000000¶0_``__`````````_`````````0¶_``_00¶¶010¶001
```¶¶00000¶¶1``_01``_11____``1_``_`````¶¶0100¶1```_00¶1
``1¶¶00000¶_``_¶_`_101_``_`__````__````_0000001100¶¶¶0`
``¶¶¶0000¶1_`_¶``__0_``````_1````_1_````1¶¶¶0¶¶¶¶¶¶0```
`_¶¶¶¶00¶0___01_10¶_``__````1`````11___`1¶¶¶01_````````
`1¶¶¶¶¶0¶0`__01¶¶¶0````1_```11``___1_1__11¶000`````````
`1¶¶¶¶¶¶¶1_1_01__`01```_1```_1__1_11___1_``00¶1````````
``¶¶¶¶¶¶¶0`__10__000````1____1____1___1_```10¶0_```````
``0¶¶¶¶¶¶¶1___0000000```11___1__`_0111_```000¶01```````
```¶¶¶00000¶¶¶¶¶¶¶¶¶01___1___00_1¶¶¶`_``1¶¶10¶¶0```````
```1010000¶000¶¶0100_11__1011000¶¶0¶1_10¶¶¶_0¶¶00``````
10¶000000000¶0________0¶000000¶¶0000¶¶¶¶000_0¶0¶00`````
¶¶¶¶¶¶0000¶¶¶¶_`___`_0¶¶¶¶¶¶¶00000000000000_0¶00¶01````
¶¶¶¶¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶_``_1¶¶¶00000000000000000000_0¶000¶01```
1__```1¶¶¶¶¶¶¶¶¶00¶¶¶¶00000000000000000000¶_0¶0000¶0_``
```````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000010¶00000¶¶_`
```````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000¶10¶¶0¶¶¶¶¶0`
````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶00000000000000000000010¶¶¶0011```
````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶0000000000000000000¶100__1_`````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶000000000000000000¶11``_1``````
`````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶00000000000000000¶11___1_`````
``````````¶¶¶¶¶¶0¶0¶¶¶¶¶¶¶0000000000000000¶11__``1_````
``````````¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶0¶¶¶¶¶000000000000000¶1__````__```
``````````¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶0000000000000000__`````11``
`````````_¶¶¶¶¶¶¶¶¶000¶¶¶¶¶¶¶¶000000000000011_``_1¶¶¶0`
`````````_¶¶¶¶¶¶0¶¶000000¶¶¶¶¶¶¶000000000000100¶¶¶¶0_`_
`````````1¶¶¶¶¶0¶¶¶000000000¶¶¶¶¶¶000000000¶00¶¶01`````
`````````¶¶¶¶¶0¶0¶¶¶0000000000000¶0¶00000000011_``````_
````````1¶¶0¶¶¶0¶¶¶¶¶¶¶000000000000000000000¶11___11111
````````¶¶¶¶0¶¶¶¶¶00¶¶¶¶¶¶000000000000000000¶011111111_
```````_¶¶¶¶¶¶¶¶¶0000000¶0¶00000000000000000¶01_1111111
```````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶000000000000000000000000000¶01___`````
```````¶¶¶¶¶¶0¶¶¶000000000000000000000000000¶01___1````
``````_¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000000000000011_111```
``````0¶¶0¶¶¶0¶¶0000000000000000000000000000¶01`1_11_``
``````¶¶¶¶¶¶0¶¶¶0000000000000000000000000000001`_0_11_`
``````¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000000000000¶01``_0_11`
``````¶¶¶¶0¶¶¶¶00000000000000000000000000000001```_1_11

Akatsuki

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ▬$$$$$$$▬´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´ $$$$$$$$$$$$$$ ´´´____´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´ $$$$▬ **$$$$$$$$$$$$$$$$$_´´´
´´´´ ▬$$$$$$$$_ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$_´
´´_$$$$$$$$$$$$$_ $$$$$$$ $$$$$$*_$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$_ ***_$$$$$$$ $$$$$$ $$$$$$$ ´
´´´´´ *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$*
´´´´´´ $$$$* _$$$$$ $$$$$$$$$$$$_ *$$$$$$$$* ´´
´´´´´´´ *$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__*** ´´´´
´´´´´´´´ * $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´ *$$$$$$$$* ´ *$$$$$$$*

Hidden Leaf Village

___________0__0_________
________0________0____0_
_______0____0_0____0____
______0___0_____0_______
____0_0____0_____0______
__0____0________0_______
0__0__0__0__0_0_________

Hidden Leaf Village

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´’’¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´ ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´ ¶¶¶ ´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´      

Uchiha

___________________$$$$$_____________________
_______________$$$$$$$$$$$$$_________________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
_______$$$$$$$$$```````````$$$$$$$$$_________
_______$$$$$$````111111111````$$$$$$_________
_______$$$$````1111111111111````$$$$_________
________$$``1111111111111111111``$$__________
_________$_111111111111111111111_$___________
____________1111111111111111111______________
______________1111111111111111_______________
____________________1111_____________________
____________________1111_____________________
____________________1111_____________________

Hidden Sand Village

___O_O_O_O_O_O_O___
____O____________O___
____O_O_O_O_O_O_O___

____O_O_O_O_O_O_O___
____O___________O____
____O___________O____
_____O_________O_____
______O_______O______
______O_______O______
_____O_________O_____
____O___________O____
____O___________O____
____O___________O____
____O_O_O_O_O_O_O___ 

Hidden Sound Village

``````````¶¶¶¶``````````` 
``````````¶¶¶¶¶`````````` 
``````````¶¶¶¶¶¶````````` 
``````````¶¶¶`¶¶¶```````` 
``````````¶¶¶``¶¶¶``````` 
``````````¶¶¶```¶¶¶`````` 
``````````¶¶¶````¶¶¶````` 
``````````¶¶¶````¶¶¶````` 
``````````¶¶¶```¶¶¶`````` 
``````````¶¶¶``¶¶```````` 
``````````¶¶¶```````````` 
`````¶¶¶¶¶¶¶¶```````````` 
```¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````````` 
```¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````````````` 
```¶¶¶¶¶¶¶``````````````` 
````¶¶¶¶``````````  

Anbu
________________$$____________
_______________$$$____________
______________$$$_____________
______________$$$_____________
_______________$$$____________
________________$$____________
________________$$$___________
________________$$$$__________
__________________$$$_________
__________________$$$$$_______
____________$$$$____$$$$______
__________$$$$$$$$$___$$$_____
________$$$$$$$$$$$$__$$$$____
______$$$$$$____$$$$__$$$$$___
__$___$$$$________$$____$$$$__
__$$__$$$$______$$$$____$$$$__
__$$$_$$$$____$$$$____$$$$$___
__$$$___$$$$__________$$$$____
___$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$_____
____$$$$__$$$$$$$$$$$$$$______
_____$$$$$__$$$$$$$$$_________
______$$$$$$__________________
________$$$$$$________________
__________$$$$$$______________
____________$$$$$$____________
______________$$$$$___________
________________$$$$__________
________________$$$$__________
________________$$$$__________
________________$$$___________
________________$$____________

Sasuke

__$$$$$___$$$$___$$$$$__$$___$$_$$___$$__$$$$
_$$______$$__$$_$$______$$___$$_$$_$$___$$__$$
__$$$$$__$$$$$$__$$$$$__$$___$$_$$$$____$$$$$$
______$$_$$__$$______$$_$$___$$_$$_$$___$$
__$$$$$__$$__$$__$$$$$___$$$$$__$$___$$__$$$$

Sasuke

___________$$$$$$$$$$$$_____________________ 
________$_____$$$$$$$$$$$$$$$_________________ 
_________$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________ 
_________$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________ 
__________$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________ 
__________$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________ 
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____ 
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__ 
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$ 
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$ 
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____$$__$$$$$$$$ 
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_________$$$$$$$$ 
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__________$$$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$___________$$$$$$$$ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$___$___________$_$$$$$$ 
___$__$$$$$$$$$$$$$$$$____$___________$_$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$$$_$$____$___________$_$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$$$_$_$$$$______________$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$_____________$_$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$__________$$$$$$ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_________$$$$$$$$$$$ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$________$$$$$$$$$$$$ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$__$_______$_$$$$$$$$$$$ 
___$$_$$$$$$$$$$$__$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$ 
___$__$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$$$$$$$ 
______$$$$$$$$$$$_______________$_$$$$$$_$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$__________________$$$$_$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$$$$$$ 
_____$$$$$$$$$$$$______________$$_______$$$$$$ 
____$$$$_$$$$$$$_______________$$_______$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$_______________$$_______$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$__________$$___$$_______$$$$$$ 
____$$_$$$$$$$$$__________$$$$$$________$$$$$$ 
___$$__$$_$$_$$$_____________$__________$$$$$$ 
___$__$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$_ 
______$$$$$$$$$$_______________________$$$$$$_ 
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$__________$$$$$__ 
______$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$_______$$$$$$__ 
______$$$$$$$$$$______________$$_____$$$$$$___ 
______$_$$$$$_$$_____________________$$$$_____ 
_____$__$$$$$_$$____________________$$$$$$____ 
_____$__$$$$$_$$$__________________$$$$$______ 
________$$$$$__$$$________________$$__$$______ 
________$_$$___$_$$$_____________$$$__$_______ 
_______$__$$___$___$$__________$$$$$_$________ 
_______$__$$________$$$______$$$_$$__$________ 
__________$$__________$$$$$$$$$_$$$___________ 
__________$$____________________$__________ 

Sasuke and Sakura

╔══╦══╦══╦╗╔╦══╦══╦╗ღ╔╦╗╔╗
║╔╗║╔╗║╔╗║║║║╔╗║╔╗║║╔╝║║║║
║╚═║╚╝║╚═║║║║╚═║╚╝║╚╝╔╝║║║
╚═╗║╔╗║═╗║║║║═╗║╔╗║╔╗╚╗║║║
╔═╝║║║║═╝║╚╝║═╝║║║║║╚╗║╚╝║
╚══╩╝╚╩══╩══╩══╩╝╚╩╝ღ╚╩══╝

Sasuke and Karin

╔══╦══╦══╦╗╔╦╗ღ╔╦══╦══╦╦═╦╗
║╔╗║╔╗║╔╗║║║║║╔╝║╔╗║╔╗║║║║║
║╚═╣╚╝║╚═╣║║║╚╝╔╣╚╝║╚╝╣║║║║
╠═╗║╔╗╠═╗║║║║╔╗╚╣╔╗║╔╗║║║║║
╠═╝║║║╠═╝║╚╝║║╚╗║║║║║║║║║║║
╚══╩╝╚╩══╩══╩╝ღ╚╩╝╚╩╝╚╩╩╩═╝

Kunai

__.¶0______
___.¶00______
____.¶¶00_____
_____¶¶¶00_____
_____.¶¶¶000_____
______¶¶¶¶000_____
______.¶¶¶¶0000_____
_______¶¶¶¶¶0000_____
_______.¶¶¶¶¶00000_____
________¶¶¶¶¶00000______
________.¶¶¶¶¶0000000_____
_________¶¶¶¶¶¶0000000_____
_________.¶¶¶¶¶¶0000000_____
__________¶¶¶¶¶¶¶¶0000_____
___________º¶¶¶¶¶¶ ooºº____
_________________¶ooo______
__________________.¶ooo_____
___________________.¶ooo_____
____________________.¶ooo_____
_____________________.¶ooo_____
______________________.¶ooo_____
_______________________.¶ooo_____
______________________.00º__¶¶º___
______________________00____ ¶¶0___
_______________________00____¶00___
_________________________o..0000_____ 

Statistiche

  • Numero di volte al centro dell'attenzione: 0
  • Distintivi: 2
  • Blingee Oro: 0
  • Blingee Argento: 1
  • Stamp contribuiti: 0
  • Cartoline: 0
 

Le mie partecipazioni al concorso

Naruto ASCII Art
Visualizza altro
 
 
 
 
 

Commenti

RZrap

RZrap ha detto:

4362 days fa
Copy and Paste well...ANYTHING you like!

Desideri scrivere un commento?

Iscriviti a Blingee (per un account gratuito),
Accesso (se sei già un utente registrato).