blood

Visualizzazione feed Visualizzazione miniature
Akatsuki --- Hidan ---
Acrylic
Hᴀᴘᴘʏ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Sᴇɴʙᴏɴᴢᴀᴅᴏʀᴀ ᴀɴᴅ Hᴜɢᴏᴅᴏʀᴀ!
Yᴏᴜʀ Fᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ Cᴏʟᴏʀ & Tᴏᴘɪᴄ -Cʜᴀʟʟᴀɴɢᴇ-
Tʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ, ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ!
...dark gothic woman
Hᴜɢᴏᴅᴏʀᴀ
EGREGORE
Hᴀᴘᴘʏ 1sᴛ ʏᴇᴀʀ ᴀɴᴅ 10ᴛʜ ᴍᴏɴᴛʜ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Hᴜɢᴏᴅᴏʀᴀ!
Targaryen and Martell II
House Targaryen
Grey II reallllll
 
 

Al centro dell'attenzione

No More Cyber Bullies

creato da: BBB338

Metti qui il tuo Blingee!