blingee

Visualizzazione feed Visualizzazione miniature
„Lᴏᴠᴇ.”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ, Cᴀᴍ!!!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ, Jɪʀᴀɪʏᴀ!!!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ, Zᴏʀᴏ!!!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ, Tᴀᴡɴʏ!!!”
Aquarius Sign of The Zodiac*!!!
„I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ʟᴏᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ.”
„Yᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴀʟᴡᴀʏs ɪɴ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ.”
Pisces Sign of The Zodiac*!!!
...Good Morning (Too Damn Early)...
„Mɪʏᴀᴢᴀᴋɪ's Sᴘɪʀɪᴛᴇᴅ Aᴡᴀʏ.”
Vaporeon